Achtergrond van de SRCM Norm

Achtergrond SRCM-Norm

De SRCM-norm is ontstaan als een initiatief van Aqturion met de actieve deelname van een groep van dertien vooruitstrevende gerechtsdeurwaarderskantoren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Organisaties vormen een integraal onderdeel van onze maatschappij. Of het nu een onderneming met commercieel oogmerk, een maatschappelijke organisatie of een overheidsonderdeel is. Ze produceren onze goederen en we nemen er diensten af. We hebben er werk en ze zijn van invloed op onze leefomgeving. Een organisatie kan dan ook niet alleen op zichzelf zijn gericht. Verwacht wordt dat ze rekening houdt met de verschillende belangen van alle betrokkenen, zorg draagt voor een goede leefomgeving en zelfs bijdraagt aan de ontwikkeling van de samenleving. Deze verantwoordelijkheden komen samen in de term maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

De schulddienstverleningsketen wordt terecht aangesproken

De laatste jaren neemt de maatschappelijke interesse voor het incasseren van schulden toe. Er wordt in toenemende mate gevraagd om meer aandacht te hebben voor de positie van de schuldenaar. In de wetenschap en in navolging daarvan ook in het werkveld van hulpverlening is er meer inzicht gekomen in schulden als één aspect van multi-problematiek waaronder laaggeletterdheid, stress of psychiatrische problemen. De schulddienstverleningsketen wordt – terecht – aangesproken op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid in het uitvoeren van zijn werkzaamheden. En moet daarbij met name aandacht hebben voor de problemen waar kwetsbare groepen zich in bevinden.

Social & Responsible Credit Management

Omdat MVO méér inhoudt dan enkel aandacht voor de incassowerkzaamheden is ervoor gekozen een branchespecifieke norm in te richten die ook de onderdelen van de ISO 26000 richtlijn omvat. Daarnaast was een ontwerpcriterium om een balans in het normenkader te creëren voor alle belanghebbenden, waaronder in ieder geval opdrachtgevers, debiteuren, schuldhulpverlening, bewindvoerders, leveranciers, medewerkers en het kantoor zelf.

Tot slot is, vanuit het besef dat MVO niet statisch is en organisaties behoefte hebben aan concrete ontwikkeldoelstellingen, gekozen voor een inrichting met volwassenheidsniveaus. Hiermee kan de organisatie groeien in haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en de mate waarin specifieke onderdelen worden ingevuld zelf differentiëren.

Brede betrokkenheid van alle partijen

Het ontwikkelen van een succesvolle norm kan enkel met betrokkenheid en de inbreng van zoveel mogelijk verschillende betrokkenen. Aqturion heeft allereerst gerechtsdeurwaarderskantoren van uiteenlopende omvang en signatuur benaderd om actief deel te nemen aan het normontwerp. Dertien vooraanstaande kantoren vormden de Kopgroep SRCM, uitgangspunten en concepten zijn steeds met deze groep afgestemd. Samen met de kopgroep is een lijst met stakeholders opgesteld waaronder opdrachtgevers uit uiteenlopende branches en toonaangevende spelers in schuldhulpverlening, bewindvoering en andere maatschappelijke organisaties. Dat er behoefte is aan een goede norm werd onderschreven door de bereidheid van alle benaderde stakeholders om hierover een gesprek te voeren. De bevindingen uit deze gesprekken vormden een belangrijke basis voor het normontwerp, aangevuld met een uitgebreide literatuurstudie.

Bedrijven en organisaties worden geconfronteerd met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid

Register van deelnemers