Normonderdelen van de SRCM Norm

Norm

Hier vindt u de normonderdelen met de doelstellingen. De volledige norm met alle normeisen en toelichtingen is te bestellen in PDF of in een printversie.

Werkgeverschap

Zorg voor medewerkers
Doelstelling

De organisatie streeft naar duurzame arbeidsrelaties met een marktconforme beloning, inspraak van medewerkers, biedt haar medewerkers perspectief op ontplooiing en draagt zorg voor een aantrekkelijke, gezonde en veilige werkomgeving.

De doelstelling is uitgewerkt in 6 norm-eisen.
Diversiteit en bieden van kansen
Doelstelling

De organisatie streeft naar diversiteit in medewerkers, stimuleert het onderling begrip voor verschillende achtergronden en creëert kansen voor mensen uit kwetsbare groepen.

De doelstelling is uitgewerkt in 3 norm-eisen.

Partnerschap

Maatschappelijke kaart
Doelstelling

De organisatie is zich bewust van het belang en haar rol in actieve doorverwijzing naar maatschappelijke organisaties en hulpverlening en spant zich in om aan deze rol invulling te geven.

De doelstelling is uitgewerkt in 2 norm-eisen.
Inkoop- en samenwerkingsrelaties
Doelstelling

De organisatie behandelt haar inkoop- en samenwerkingsrelaties op basis van gelijkwaardigheid en weegt maatschappelijke verantwoordelijkheid mee in haar inkoopbeslissingen.

De doelstelling is uitgewerkt in 2 norm-eisen.
Uitbesteding
Doelstelling

De organisatie is zorgvuldig ten aanzien van de effecten van uitbesteding van werkzaamheden, zowel met betrekking tot de uitbestedingspartners als met betrekking tot de betrokkenen die door deze uitbesteding worden getroffen, met klant-debiteuren in het bijzonder.

De doelstelling is uitgewerkt in 2 norm-eisen.

Nabuurschap

Ondersteuning
Doelstelling

De organisatie wil een goede buur zijn voor de gemeenschap en zet zich in voor leefbaarheid en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling.

De doelstelling is uitgewerkt in 3 norm-eisen.
Voorlichting
Doelstelling

De organisatie neemt verantwoordelijkheid in het kweken van inzicht in en verdiepen van kennis over schulden en incassoprocessen in de breedste zin van het woord.

De doelstelling is uitgewerkt in 2 norm-eisen.

Vergroening

Milieu
Doelstelling

De organisatie heeft een programma om gebruik van energie en materialen te minimaliseren en waar mogelijk te betrekken van hernieuwbare bronnen.

De doelstelling is uitgewerkt in 4 norm-eisen.

Communicatie

Communicatie
Doelstelling

De organisatie richt haar communicatie in op een wijze waarbij er zoveel mogelijk zekerheid is dat deze door de ontvanger wordt begrepen en tegelijkertijd het juridisch belang van de opdrachtgever wordt geborgd.

De doelstelling is uitgewerkt in 3 norm-eisen.
Bescherming van de privacy
Doelstelling

De organisatie respecteert de persoonlijke levenssfeer van de klant-debiteur en beschermt de privacy.

De doelstelling is uitgewerkt in 1 norm-eis.

Credit Management

Klantafspraken
Doelstelling

De organisatie stimuleert de opdrachtgever om mede invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord incasseren.

De doelstelling is uitgewerkt in 4 norm-eisen.
Regie
Doelstelling

De organisatie neemt de rol op zich van regisseur van het incassoproces.

De doelstelling is uitgewerkt in 2 norm-eisen.
Maatwerk en respect voor de klant-debiteur
Doelstelling

De organisatie benadert de klant-debiteur op persoonlijke wijze, neemt een positieve houding aan en weegt de situatie van de klant-debiteur mee in de volgorde en zwaarte van maatregelen.

De doelstelling is uitgewerkt in 6 norm-eisen.
Perspectief
Doelstelling

De organisatie richt haar handelen altijd zo in dat zowel de opdrachtgever als de klant-debiteur perspectief hebben op aflossing van de schuld.

De doelstelling is uitgewerkt in 6 norm-eisen.
Proportionaliteit
Doelstelling

De organisatie draagt zorg voor een goede balans tussen het effect van een maatregel en het kostenverhogende of bezwarende effect daarvan.

De doelstelling is uitgewerkt in 4 norm-eisen.
Regelingen
Doelstelling

De organisatie stimuleert het treffen van betalingsregelingen en richt regelingen in samenspraak met de klant-debiteur in op een wijze dat deze de regeling duurzaam zal kunnen nakomen en de vordering van de opdrachtgever tegelijkertijd afdoende wordt afgelost.

De doelstelling is uitgewerkt in 4 norm-eisen.
Nazorg
Doelstelling

De organisatie communiceert bij het afsluiten van de incassoprocedure met de klant-debiteur over het gevolgde traject en benoemt mogelijke vervolgstappen.

De doelstelling is uitgewerkt in 2 norm-eisen.
Coulance
Doelstelling

De organisatie begrijpt dat het maken van fouten mogelijk is en benadert incidentele fouten van de klant-debiteur in het nakomen van afspraken en doen van opgaven als een gebeurtenis zonder opzet.

De doelstelling is uitgewerkt in 2 norm-eisen.

Vakmanschap

Vakmanschap
Doelstelling

Medewerkers die betrokken zijn bij het incassoproces beschikken over de competenties en het inlevingsvermogen om activiteiten, beoordelingen en besluiten uit te kunnen voeren conform de uitgangspunten van de organisatie inclusief de SRCM-norm.

De doelstelling is uitgewerkt in 2 norm-eisen.

Goed bestuur

Leiderschap
Doelstelling

Het management van de organisatie is herkenbaar actief op maatschappelijk verantwoord ondernemen en stimuleert hierin ook haar netwerkpartners.

De doelstelling is uitgewerkt in 5 norm-eisen.
Maatschappelijke prestaties
Doelstelling

De organisatie meet en rapporteert op haar maatschappelijke prestaties.

De doelstelling is uitgewerkt in 3 norm-eisen.