Deurwaarders

De SRCM-norm staat voor betrokken, verantwoorde oplossingen voor betalingsachterstanden die de belangen van alle stakeholders respecteren. De SRCM-normen voor Social & Responsible Credit Management geven een concreet kader voor de duurzame ontwikkeling van betrokken incasseren.

Incassobureaus

De branchespecifieke certificering helpt deelnemers om hun inzet voor betrokken incasseren en maatschappelijk verantwoord ondernemen zichtbaar en meetbaar te maken. SRCM integreert de normen voor Maatschappelijk Betrokken Incasseren, MVO én de nieuwe Wet Kwaliteit Incassodienstverlening binnen één certificering.

Creditmanagement Opdrachtgevers

SRCM is een ambitiemodel voor betrokken incasseren, stimuleert de duurzame ontwikkeling van betrokken incasseren en is richtinggevend voor organisatieontwikkeling en innovatie voor MVO en creditmanagement. De branchespecifieke certificering maakt de inzet voor betrokken incasseren en maatschappelijk verantwoord ondernemen zichtbaar en meetbaar te maken en stimuleert ketensamenwerking langs gedeelde normen, waarden en procesinrichting. 

Betrokken, verantwoordelijk creditmanagement

De norm voor maatschappelijk betrokken creditmanagement

Een betalingsachterstand oplossen met respect voor de situatie van de debiteur lijkt eenvoudig. Maar aan welke concrete voorwaarden en eisen moet worden voldaan is vaak niet duidelijk. Het beoordelen van de kwaliteit van betrokken incasseren bij ketenpartners is daarom gecompliceerd. De SRCM-norm voor Social & Responsible Credit Management geeft een concreet kader. Objectief vastgesteld, transparant en voor iedereen inzichtelijk. 

De insteek van de SRCM-norm is dat er bij een betalingsachterstand gezocht wordt naar een acceptabele oplossing voor alle partijen. Die de klant-debiteur perspectief geeft op een uitweg voor zijn financiële zorgen en de schuldeiser een oplossing biedt voor de openstaande vordering. In de naamgeving en de uitwerking van de SRCM-norm worden de maatschappelijke aspecten benadrukt én het belang van betrokken en verantwoorde oplossingen. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Omdat MVO méér inhoudt dan betrokken incasseren is SRCM ontwikkeld als een branchespecifieke norm waarin de MVO-richtlijnen concreet en praktisch zijn opgenomen. De norm is gebaseerd op vier beginselen: Openheid en transparantie, Gepaste zorgvuldigheid, Social responsible creditmanagement en het Afleggen van verantwoording. Die zijn uitgewerkt naar acht praktische normen en eenentwintig normonderdelen die passen bij de activiteiten van creditmanagementorganisaties.

Ontwikkeld met alle ketenpartners

Voor de ontwikkeling van de norm is uitvoerig gesproken met opdrachtgevers zoals banken en woningcorporaties, incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisaties. Maar ook met bewindvoerders, sociaal raadslieden en schuldhulpverleners. Daarom kan de SRCM-norm op een brede acceptatie rekenen en is voor ketenpartners bij uitstek geschikt om langs samen te werken aan de kwaliteitsverbetering van betrokken creditmanagement. De norm is objectief, transparant en voor iedereen inzichtelijk. Een onafhankelijke audit en beoordeling door een deskundige Raad voor Certificering waarborgt de kwaliteit.

Register van deelnemers

SRCM is normerend, certificerend, stimulerend en innoverend
Actueel

In de SRCM-roundtable Klantgerichtheid en Sociale Incasso gingen de deelnemers in gesprek over praktische toepassingen voor Klantgerichtheid en Sociale Incasso. Informatie over meerdere schulden bij de debiteur werd door alle aanwezigen essentieel gevonden voor een klantgerichte benadering. CM-opdrachtgevers, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders doen moeite om te achterhalen of een debiteurklant meerdere achterstanden heeft. Daar wordt in de incassocommunicatie – zowel schriftelijk als persoonlijk – veel aandacht aan besteed. Helaas met een onbevredigend resultaat. De meeste debiteurklanten reageren niet op de vraagstelling. En als ze dat wel doen, ontbreekt het ze vaak aan overzicht om echt een compleet beeld van de schulden te geven. 

In de SRCM-roundtable Klantgerichtheid en Sociale Incasso gingen de deelnemers in gesprek over praktische toepassingen voor Klantgerichtheid en Sociale Incasso. Betaalgemak werd genoemd als een van de aandachtspunten om invulling te geven aan een klantgericht, sociaal incassoproces. Technische oplossingen om snel foutloos te betalen via QR-codes of betaallinks worden al breed ingezet. Vooropgesteld dat de debiteur kan betalen lost dat veel vorderingen op in een mobile-first strategie, zelfs nog voor dat er incassokosten verschuldigd zijn. Maar duurzame oplossingen voor betalingsproblemen die rekening houden met beperkte of ontbrekende betaalcapaciteit van de debiteur zijn nog in ontwikkeling. 

Op donderdagmiddag 30 november organiseren VCMB en SRCM voor leden en hun opdrachtgevers een roundtable om met elkaar van gedachten te wisselen over DATA, AI en Ethiek voor creditmanagement in de Colour Kitchen Zuilen, Utrecht

Essentieel voor innovatie 

Data en AI zijn essentieel voor de ontwikkeling van het creditmanagementvak – om debiteuren te beschermen tegen overkreditering en stapeling van incassokosten. Hierdoor kunnen problematische schulden ontstaan waarvan de impact op de klantdebiteuren sociaal, qua gezondheid en maatschappelijke kosten niet opweegt tegen de incasso-opbrengst.